Зниження рівня виробничого травматизму можливе лише за наявності в трудових колективах кваліфікованих кадрів, які пройшли відповідне і якісне навчання з охорони праці. Сьогодні важливо не лише забезпечити якісне навчання, а й подальше використання отриманих знань у процесі трудової діяльності. Контроль за своєчасним проведенням пере­вірки знань з охорони праці керівників і фахівців підприємств здійснюється державною інспек­цією праці Держпраці України. Тому формальний підхід у цій справі недопустимий.

Згідно із законодавством про охорону праці, роботодавець зобов’язаний забезпечити навчання, інструктаж працівників та перевірку знань праців­никами норм, правил та інструкцій з охорони праці.

Робота з навчання керівників і фахівців регу­люється Типовим положенням про порядок навчан­ня та перевірки знань з охорони праці керівників і спеціалістів підприємств, установ і організацій.

Навчанню і перевірці знань у порядку, вста­новленому Типовим положенням, підлягають: керівники та фахівці підприємств, а також особи, які займаються підприємницькою діяль­ністю, пов’язані з організацією, керівництвом і про­веденням роботи безпосередньо на робочих місцях і виробничих ділянках, із здійсненням нагляду та технічного контролю за проведенням робіт;   інженерні та педагогічні працівники професійних освітніх установ.

Перевірка знань з охорони праці, працівни­ків, що прийняті на роботу керівників і фахівців, проводиться не пізніше одного місяця після при­значення на посаду, для працюючих – періодич­но, не рідше одного разу на три роки.

Відповідальність за організацію своєчасного і якісного навчання і перевірку знань з охорони праці в цілому по підприємству покладається на його керівника, у підрозділах (цех, ділянка, відділ, лабо­раторія, майстерня тощо) – на керівника підрозділу.

Для проведення перевірки знань з охорони праці керівників і фахівців на підприємствах наказом (розпорядженням) їх керівників ство­рюються комісії з перевірки знань.

До складу комісій з перевірки знань з охоро­ни праці керівників і спеціалістів підприємств включаються керівники і спеціалісти служб охо­рони праці, головні спеціалісти (технолог, ме­ханік, енергетик, та ін.), Державні інспектори з охорони праці (за погодженням з ними), пред­ставники відповідного виборного профспілково­го органу, а у випадках проведення перевірки знань спільно з іншими наглядовими органами – представники цих органів (за погодженням з ними). Члени комісії з перевірки знань повинні мати документ, що засвідчує їх повноваження.

Перевірка знань з охорони праці керівників і спеціалістів підприємств, чисельність яких не дозволяє створити комісію з перевірки знань, а також осіб, що займаються підприємницькою діяльністю, пов’язаною з роботами, до яких ви­суваються додаткові вимоги з охорони праці, інженерних та педагогічних працівників про­фесійних освітніх установ повинна проводитися в комісіях з перевірки знань навчальних центрів, комбінатів, інститутів, що мають дозвіл органів управління охороною праці на проведення нав­чання і перевірку знань з охорони праці.

Перевірка знань з охорони праці керівників і спеціалістів підприємств проводиться з урахуван­ням їх посадових обов’язків і характеру виробни­чої діяльності, а також за тими нормативними ак­тами з охорони праці, забезпечення і дотримання вимог яких входить до їх службових обов’язків.

Для підприємств недержавних форм власності переліки контрольних питань розробляються комі­сіями навчальних центрів, комбінатів, інститутів, що мають дозвіл органів управління охороною праці.

Особам, які пройшли перевірку знань з охорони праці, видаються посвідчення за підписом голови комісії, завірені печаткою підприємства, яке видало посвідчення.

Посвідчення про перевірку знань з охорони праці дійсні на всій території України, у тому числі для працівників, які перебувають у відрядженні.

Навчання з питань охорони праці керівників і спеціалістів підприємств проводиться за програма­ми, розробленими і затвердженими підприємствами або навчальними центрами, комбінатами, інститута­ми, що мають дозвіл органів управління охороною праці на проведення навчання і перевірку знань з охорони праці, відповідно до типових програм. Типові програми навчання з питань охорони праці керівників і спеціалістів підприємств роз­робляються та затверджуються відповідними мі­ністерствами, відомствами, органами управління охороною праці України. 

За консультацією про навчання з питань охорони праці звертатися до Красноградського відділення УВД ФССУ у Харківській області, або за телефоном 057-44-7-39-54.