ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

22 квітня 2021 року № 95

РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКІВ
керівництва Красноградської районної державної адміністрації

  1. Голова районної державної адміністрації

Очолює районну державну адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю, несе відповідальність за виконання покладених на районну державну адміністрацію завдань, визначених Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади.

Представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами.

Формує склад та визначає структуру районної державної адміністрації. Утворює, реорганізує, ліквідує відповідно до законодавства структурні підрозділи районної державної адміністрації та її апарату, затверджує положення про апарат районної державної адміністрації та положення про її структурні підрозділи.

Розподіляє обов’язки між керівництвом районної державної адміністрації. Спрямовує і координує діяльність першого заступника голови, керівника апарату та заступників голови, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

Призначає на посади та звільняє з посад в установленому порядку першого заступника голови, керівника апарату, заступників голови, керівників структурних підрозділів, працівників патронатної служби районної державної адміністрації.

Укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, або уповноважує на це своїх заступників.

Погоджує у встановленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників не підпорядкованих підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади вищого рівня, крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних Сил України та інших військових формувань України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України.

При необхідності порушує перед міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади вмотивовані питання про відповідність займаній посаді відповідних керівників територіальних органів.

Регулярно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на районну державну адміністрацію.

Щороку, у передбачений законодавством термін, оприлюднює публічний звіт про підсумки діяльності районної державної адміністрації за участю представників громадськості, засобів масової інформації.

Утворює для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції та персональний склад. Очолює колегію районної державної адміністрації.

Організує взаємодію районної державної адміністрації з обласною державною адміністрацією, районною радою та іншими місцевими радами.

Координує виконання заходів щодо:

реалізації державної правової політики в районі; правильного застосування, неухильного дотримання та виконання вимог законодавства, інших нормативних актів районною державною адміністрацією, керівниками та працівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації під час виконання покладених на них завдань і обов’язків;

запобігання корупції, забезпечення своєчасного подання е-декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

забезпечення режиму секретності, постійного контролю за його додержанням у структурних підрозділах районної державної адміністрації та питань, пов’язаних з наданням відповідно до чинного законодавства допуску та доступу до секретної інформації.

Координує функціонування системи внутрішнього контролю та удосконалення системи управління. Вживає заходів щодо запобігання фактам незаконного, неефективного та не результативного використання бюджетних коштів.

На виконання власних і делегованих повноважень видає розпорядження голови районної державної адміністрації та надає обов’язкові для виконання доручення.

Здійснює інші функції, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.

У межах затверджених бюджетів є розпорядником коштів районної державної адміністрації, використовує їх виключно за цільовим призначенням. Має право розпорядження рахунками та право підпису платіжних, розрахункових, розпорядчих, інших фінансових документів та договорів.

Затверджує кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани спеціального фонду, помісячні плани використання бюджетних коштів і штатні розписи структурних підрозділів районної державної адміністрації.

Погоджує в установленому порядку, згідно з пропозиціями першого заступника, заступників голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації:

встановлення премій та надбавок за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи працівникам районної державної адміністрації;

виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань працівникам районної державної адміністрації.

У разі відсутності голови районної державної адміністрації його функції і повноваження виконує перший заступник голови, а у разі відсутності останнього – один із заступників голови районної державної адміністрації.

 

Координує та контролює діяльність:

відділу фінансів районної державної адміністрації;

патронатної служби голови районної державної адміністрації;

Голова районної державної адміністрації у межах своїх повноважень координує діяльність територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, забезпечує взаємодію з територіальними органами інших державних органів та сприяє їм у виконанні покладених на них завдань.

Забезпечує взаємодію районної державної адміністрації з правоохоронними органами в районі з питань забезпечення на відповідній території законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян, виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України.

  1. Перший заступник голови, заступники голови, керівник апарату районної державної адміністрації

Забезпечують виконання положень Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, основних завдань та повноважень районної державної адміністрації у визначених сферах діяльності.

Відповідно до обов’язків спрямовують, координують та контролюють роботу відповідних структурних підрозділів, консультативно-дорадчих та інших допоміжних органів, служб і комісій районної державної адміністрації, а також взаємодіють з органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями щодо вирішення пріоритетних завдань розвитку району.

Згідно з чинним законодавством контролюють у відповідних сферах здійснення органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади.

У процесі поточної діяльності районної державної адміністрації, підготовлення, прийняття і реалізації законодавчих та інших нормативних актів забезпечують взаємодію районної державної адміністрації з обласною державною адміністрацією, районною радою, органами місцевого самоврядування.

Взаємодіють у межах компетенції з громадськими об’єднаннями, сприяють їх діяльності, розглядають звернення та проводять особисті прийоми громадян.

Вносять на розгляд голові районної державної адміністрації пропозиції щодо розроблення та здійснення заходів, спрямованих на активізацію регіонального розвитку та державної регіональної політики.

Згідно з розподілом обов’язків розробляють проекти планів із соціально-економічного, освітнього, культурного, екологічного, інноваційного, інвестиційного розвитку, питань будівництва та інфраструктури.

Здійснюють підготовлення матеріалів для розгляду на нарадах за участю голови районної державної адміністрації, колегії районної державної адміністрації, сесіях районної ради та інших заходах, а також проектів клопотань перед Харківською обласною державною адміністрацією та територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади з питань, що належать до їх відання.

За дорученням голови районної державної адміністрації ведуть переговори і підписують в установленому порядку договори і контракти в межах наданих повноважень.

  1. Перший заступник голови районної державної адміністрації (питання охорони здоров’я, освіти і науки, молоді та спорту, культури, туризму, національностей та релігій, соціального захисту населення, учасників антитерористичної операції та ООС, у справах дітей, сім’ї, гендерної політики, інформаційної політики, комунікацій з громадськістю, архівної справи).

У разі відсутності голови районної державної адміністрації виконує його обов’язки.

Організовує роботу щодо реалізації на території району державної політики в галузі охорони здоров’я.

Організовує роботу з прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров’я на території району та нормативне забезпечення населення медико-санітарною допомогою.

Здійснює заходи, спрямовані на запобігання та ліквідацію інфекційних захворювань, епідемій.

Забезпечує виконання державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на збереження санітарно-епідемічного добробуту населення, нормативів професійної діяльності у сфері охорони здоров’я, вимог Державної фармакопеї України, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів та технологій.

Організовує роботу щодо реалізації державної політики у галузі освіти. Забезпечує умови рівного, якісного здобуття вищої, професійної, загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти, сприяє поширенню та розвитку інклюзивної освіти. Вживає заходів щодо організації навчально-виховного процесу.

Забезпечує виконання на території району державної мовної політики, сприяє всебічному розвитку та функціонуванню української мови як державної у сфері освіти, створенню умов для розвитку та використання інших мов.

Забезпечує реалізацію на території району державної політики у молодіжній сфері, сферах формування громадянської позиції, національно-патріотичного виховання, оздоровлення та відпочинку дітей.

Сприяє розвитку фізичної культури та спорту, популяризації та утвердженню серед молоді здорового та безпечного способу життя, фізичного виховання і фізкультурно-оздоровчої діяльності у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сферах, участі збірних команд району у державних змаганнях, розвитку олімпійського та параолімпійського руху.

Координує роботу щодо реалізації державної політики у сфері культури, мистецтва, охорони культурної спадщини, релігії та церкви, забезпечення міжконфесійного та міжнаціонального діалогу, дотримання рівних прав і свобод національних меншин.

Сприяє формуванню цілісного культурно-інформаційного простору.

Організовує роботу щодо реалізації державної політики та міжнародних проектів у галузі туризму і курортів, а також залучення інвестицій для розвитку туризму і курортів у районі.

Здійснює заходи стосовно соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, зайнятості населення, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених з військової служби; організації соціального обслуговування населення, здійснення соціальної роботи та надання соціальних допомог, пільг, компенсацій, послуг та житлових субсидій населенню, у тому числі учасникам антитерористичної операції та ООС.

Здійснює заходи щодо захисту прав, свобод, законних інтересів дітей, сприяння їх фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї.

Здійснює контроль за утриманням і вихованням дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності.

Забезпечує формування та виконання заходів щодо впровадження в районі гендерної рівності, запобігання домашньому насильству в сім’ї та насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми.

Координує роботу щодо забезпечення соціального та правового захисту сім’ї, рівних прав і можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному, економічному і культурному житті.

Здійснює згідно з розподілом обов’язків контроль за дотриманням гендерної рівності під час вирішення кадрових питань в районній державній адміністрації, надає методичну та іншу практичну допомогу у вирішенні питань щодо гендерної рівності в органах місцевого самоврядування.

Організовує формування та виконання заходів щодо вирішення соціально-правового захисту учасників антитерористичної операції та ООС, членів їхніх сімей.

Координує роботу щодо взаємодії з громадськими об’єднаннями ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

Забезпечує реалізацію державної внутрішньої та інформаційної політики, здійснення професійної діяльності журналістів та захист свободи слова, комунікацію з громадськістю, розвиток громадянського суспільства, інформаційного простору та інформаційної інфраструктури на території району.

Забезпечує на території району реалізацію державної політики з питань архівної справи.

Затверджує кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани спеціального фонду, помісячні плани використання бюджетних коштів, інші фінансові документи відповідно до цього розподілу.

Координує здійснення взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування та надання їм консультативної допомоги.

Координує та контролює діяльність:

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації;

служби у справах дітей районної державної адміністрації;

сектору освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту районної державної адміністрації;

архівного відділу районної державної адміністрації.

Забезпечує у межах повноважень взаємодію районної державної адміністрації зі структурними підрозділами Харківської обласної державної адміністрації:

Департаментом охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації;

Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації;

Департаментом соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації;

Департаментом культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації;

Департаментом масових комунікацій та забезпечення доступу до публічної інформації Харківської обласної державної адміністрації;

Управлінням  у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації;

Управлінням у справах ветеранів Харківської обласної державної адміністрації;

службою у справах дітей Харківської обласної державної адміністрації;

сектором у справах релігій Харківської обласної державної адміністрації (до припинення);

Державним архівом Харківської області.

У межах своїх повноважень забезпечує взаємодію районної державної адміністрації з державними, комунальними підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, у тому числі з вищими навчальними закладами та науковими установами, які здійснюють свою діяльність у відповідних галузях.

  1. Заступник голови районної державної адміністрації (питання соціально-економічного розвитку, децентралізації, регіональної політики, міжнародних відносин, агропромислового комплексу, промисловості, житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження, будівництва, містобудування та архітектури, екології та природних ресурсів, земельних відносин, водного та лісового господарства, транспорту, зв’язку, цифрового розвитку та цифрової трансформації, надання адміністративних послуг населенню).

Упроваджує заходи щодо:

соціально-економічного розвитку району;

сприяння розвитку підприємництва, споживчого ринку, побутового та торговельного обслуговування; створення сприятливого інвестиційного клімату в районі та формування інвестиційно привабливого іміджу;

реалізації на території району законодавства з питань банкрутства підприємства, державної промислової, цінової, регуляторної політики у сфері підприємницької діяльності та ліцензування, державної політики у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності;

управління об’єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави;

реалізації державної регіональної політики; децентралізації повноважень органів виконавчої влади, реформування та розвитку місцевого самоврядування, комплексного розвитку територій громад.

Вживає заходів щодо розвитку міжрегіональних та міждержавних економічних зв’язків, інвестиційної діяльності. Координує реалізацію державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції на районному рівні, сприяє активізації зовнішньоекономічних зв’язків та виходу на зовнішній ринок розташованих на території району підприємств, установ та організацій, розширенню співробітництва із зарубіжними країнами та міжнародними організаціями, участі у міжнародних програмах, розробленні та укладенні міжнародних двосторонніх і багатосторонніх договорів, визначенню механізму їх реалізації.

Здійснює заходи з розвитку агропромислового комплексу району, забезпечення продовольчої безпеки району. Забезпечує виконання механізму надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності та господарювання; розроблення та впровадження цільових програм розвитку агропромислового комплексу району. Контролює хід виконання заходів щодо цільового та ефективного використання коштів державного та районного бюджетів для розвитку агропромислового комплексу району.

Організовує роботу щодо реалізації державної політики у галузі житлово-комунального господарства (у тому числі у сфері питної води і питного водопостачання, теплопостачання та енергозбереження, ціно-, тарифоутворення та розрахунків за житлово-комунальні послуги), житлової політики, благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, – поховання, будівництва та промисловості будівельних матеріалів, удосконалення та розвитку інженерно-транспортної інфраструктури області, дорожнього господарства.

Координує виконання заходів, спрямованих на:

підготовку і забезпечення сталої роботи об’єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків;

забезпечення споживачів міст та інших населених пунктів тепловою енергією, проведення опалювального сезону на території району;

дотримання правил та норм користування системами питного водопостачання, режиму зон санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного водопостачання.

Забезпечує реалізацію на території району державної політики у галузі паливно-енергетичного комплексу, сфері енергоефективності та розвитку відновлювальних джерел. Вживає заходів стосовно енергозабезпечення господарського комплексу району, розв’язання проблем розрахунків за енергоносії, диверсифікації джерел їх постачання, скорочення споживання енергоносіїв, моніторингу та оцінки результативності програм і проектів з енергозбереження.

Координує роботу з ведення містобудівного кадастру, аналізу стану містобудування та будівництва на території району; реалізації програм будівництва доступного житла, діяльності суб’єктів містобудування та суб’єктів господарювання у сфері будівництва щодо виконання будівельних робіт та введення житла в експлуатацію; охорони, реставрації та використання пам’яток архітектури.

Упроваджує заходи, спрямовані на задоволення потреб району у транспортних послугах, послугах поштового зв’язку та телекомунікації, у тому числі за рахунок залучення коштів на розвиток галузей транспорту, поштового зв’язку та телекомунікацій.

Забезпечує координацію щодо здійснення землеустрою та державного контролю за використанням та охороною земель, діяльності державних органів земельних ресурсів; координує та контролює розпорядження землями державної власності в межах, визначених законом, упроваджує заходи, спрямовані на раціональне використання, відтворення та охорону земель, проведення моніторингу земель.

Забезпечує системне виконання на території району заходів з цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації місцевих органів виконавчої влади, моніторинг та впровадження сучасних інформаційних технологій під час їх проведення.

Координує формування та виконання завдань регіональних та місцевих програм інформатизації, розвитку електронних та адміністративних послуг, сприяє розвитку інфраструктури, що забезпечує інформаційно-технологічну взаємодію інформаційних ресурсів у системі інформаційно-аналітичного забезпечення органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Здійснює контроль за реалізацією заходів щодо виконання законів України, актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, інших нормативних документів з питань цифрової трансформації, що належать до сфери управління районної державної адміністрації.

Сприяє розвитку та реалізації регіональної політики у сферах цифрового розвитку, цифровізації, електронного урядування, безпеки інформації, розвитку ІТ-індустрїї, цифрової економіки, цифрових інновацій та технологій, розвитку цифрових навичок та цифрових прав громадян.

Координує та контролює діяльність:

відділу економіки, агропромислового розвитку, житлово-комунального господарства та екології районної державної адміністрації;

сектору надання адміністративних послуг районної державної адміністрації (до остаточного припинення);

сектору державної реєстрації (до остаточного припинення);

Забезпечує  у межах повноважень взаємодію районної державної адміністрації зі структурними підрозділами Харківської обласної державної адміністрації:

Департаментом агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації;

Департаментом економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації;

Управлінням розвитку промисловості Харківської обласної державної адміністрації.

Департаментом цифрової трансформації регіону Харківської обласної державної адміністрації;

Департаменту захисту довкілля та природокористування Харківської обласної державної адміністрації;

Управління транспорту Харківської обласної державної адміністрації.

Департаментом житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації;

Департаментом з підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації (до остаточного припинення);

Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації;

Департаментом містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації;

управлінням паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації (до остаточного припинення).

У межах своїх повноважень забезпечує взаємодію районної державної адміністрації з державними, комунальними підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, які здійснюють свою діяльність у відповідних галузях.

  1. Заступник голови обласної державної адміністрації (питання взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи та мобілізаційної роботи, правового забезпечення, режимно-секретної роботи, запобігання корупції, цивільного захисту, екологічної безпеки та використання бюджетних коштів).

Організовує формування та виконання заходів щодо реалізації державної політики у галузі забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян, боротьби зі злочинністю.

Забезпечує здійснення заходів щодо мобілізаційної підготовки в районі та протидії тероризму; організації територіальної оборони; взаємодії з підприємствами, установами, організаціями Міністерства оборони України, військовими формуваннями, волонтерськими та іншими громадськими організаціями; координує шефство місцевих органів влади над військовими частинами, підприємствами, установами, організаціями Міністерства оборони України.

Організовує роботу щодо підготовки молоді до військової служби, проведення призову громадян на строкову військову службу.

Координує роботу щодо виконання заходів із запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків; створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Стежить за утриманням і станом готовності захисних споруд цивільного захисту, діяльністю аварійно-рятувальних служб, формувань і спеціалізованих служб цивільного захисту. Сприяє діяльності аварійно-рятувальних служб, формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту за місцем їх дислокації під час прямування до зон надзвичайних ситуацій та під час ліквідації надзвичайних ситуацій.

Забезпечує виконання державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на збереження навколишнього природного середовища.

Здійснює управління та регулювання у сферах охорони навколишнього природного середовища; раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, поводження з відходами, небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами; заповідної справи, формування, організації, збереження та використання природно-заповідного фонду та екологічної мережі; забезпечення екологічної безпеки.

За дорученням голови районної державної адміністрації:

організовує роботу, пов’язану зі складанням проекту районного бюджету, визначає порядок і строки подання матеріалів для підготовлення проекту районного бюджету та подає їх на розгляд керівництву районної державної адміністрації;

організовує роботу, пов’язану із функціонуванням системи внутрішнього контролю та її удосконалення, здійсненням оцінки ефективності планування і виконання бюджетних програм, удосконаленням системи управління бюджетними коштами, запобіганням фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів, а також виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності об’єктів внутрішнього аудиту;

організовує роботу щодо правового забезпечення діяльності районної державної адміністрації;

сприяє здійсненню заходів щодо запобігання корупції, розроблення антикорупційної програми районної державної адміністрації, забезпечення своєчасного подання е-декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

сприяє виконанню заходів щодо забезпечення режиму секретності, постійного контролю за його додержанням у структурних підрозділах районної державної адміністрації та вирішення питань, пов’язаних із наданням відповідно до чинного законодавства допуску та доступу до секретної інформації;

спрямовує діяльність у поточному режимі відділу фінансів районної державної адміністрації, сектору правової роботи, запобігання та виявлення корупції апарату районної державної адміністрації.

 

Координує та контролює діяльність:

сектору оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами;

головного спеціаліста з мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації.

Забезпечує  у межах повноважень взаємодію районної державної адміністрації зі структурними підрозділами Харківської обласної державної адміністрації:

Департаментом оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації;

Департаментом цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації;

Департаментом фінансів;

відділом з питань запобігання та виявлення корупції Харківської обласної державної адміністрації;

сектором внутрішнього аудиту Харківської обласної державної адміністрації.

У межах своїх повноважень забезпечує взаємодію районної державної адміністрації з державними, комунальними підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, які здійснюють свою діяльність у відповідних галузях.

  1. Керівник апарату районної державної адміністрації (питання державної служби, фінансово-господарського, кадрового, організаційного, протокольного забезпечення, нагородної справи, роботи зі зверненнями громадян, персоніфікованого обліку виборців, доступу до публічної інформації, електронного документообігу, діловодства та контролю).

Очолює апарат та організовує діяльність районної державної адміністрації.

Організовує роботу апарату з матеріально-технічного, кадрового, організаційного та іншого забезпечення роботи районної державної адміністрації, підготовки аналітичних, інформаційних та інших матеріалів, систематичної перевірки виконання актів законодавства і розпоряджень голови районної державної адміністрації, надання методичної та іншої практичної допомоги структурним підрозділам районної державної адміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади у Красноградському районі, органам місцевого самоврядування.

Забезпечує дотримання вимог чинного законодавства під час підготовки проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації та організовує їх доведення до виконавців, відповідає за стан діловодства, електронного документообігу, оцінки актуальності проектів документів, внесених структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

Відповідає за реалізацію державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи в районній державній адміністрації (підбір, підготовка, навчання, підвищення кваліфікації).

В установленому порядку приймає на роботу та звільняє з роботи працівників апарату районної державної адміністрації та структурних підрозділів районної державної адміністрації без статусу юридичної особи публічного права.

Вносить на розгляд голові районної державної адміністрації узгоджені пропозиції щодо розподілу обов’язків між керівництвом районної державної адміністрації.

Організовує підготовку матеріалів до нагородження державними нагородами України.

Підписує зведену бюджетну та фінансову звітність головного розпорядника бюджетних коштів, укладає за дорученням голови районної державної адміністрації договори щодо матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності районної державної адміністрації.

Здійснює підготовку та подання голові районної державної адміністрації пропозицій щодо структури й штатної чисельності апарату районної державної адміністрації та структурних підрозділів районної державної адміністрації.

Здійснює роботу щодо організації прийому громадян, обліку та розгляду їх звернень, ведення бухгалтерського обліку та звітності апарату районної державної адміністрації, ведення персоніфікованого обліку та складання списків виборців.

Здійснює заходи щодо розроблення та дотримання протоколу під час проведення офіційних візитів керівництва органів влади вищого рівня.

Координує роботу, спрямовану на забезпечення прозорості та відкритості діяльності районної державної адміністрації, а також реалізацію права кожного на доступ до публічної інформації, що була отримана або створена в процесі виконання районною державною адміністрацією своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством України, або яка знаходиться у володінні районної державної адміністрації.

Видає накази з питань, що належать до його компетенції; виконує інші повноваження, що покладені на апарат районної державної адміністрації та надаються йому головою районної державної адміністрації.

Координує і контролює діяльність апарату районної державної адміністрації (відділу організаційної роботи, відділу управління персоналом, відділу фінансово-господарського забезпечення, відділу документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян, сектору з питань правової роботи, запобігання та виявлення корупції,  відділу ведення Державного реєстру виборців).

Забезпечує  у межах повноважень взаємодію районної державної адміністрації зі структурними підрозділами Харківської обласної державної адміністрації:

структурними підрозділами апарату Харківської обласної державної адміністрації;

Департаментом масових комунікацій та забезпечення доступу до публічної інформації (у межах компетенції).

ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ
голови районної державної адміністрації, першого заступника голови, заступників голови районної державної адміністрації та
керівника апарату районної державної адміністрації  

У разі звільнення, відпустки, хвороби чи іншої причини відсутності голови, першого заступника голови, заступника голови районної державної адміністрації та керівника апарату районної державної адміністрації його повноваження здійснює:

Віктор ВОЙТЕНКО –

голова районної державної адміністрації

Наталія ОСАДЧА –

перший заступник голови районної державної адміністрації (у разі відсутності першого заступника голови районної державної адміністрації функції і повноваження голови районної державної адміністрації виконує один із заступників голови районної державної адміністрації)

Наталія ОСАДЧА –

перший заступник голови районної державної адміністрації (питання охорони здоров’я, освіти і науки, молоді та спорту, культури, туризму, національностей та релігій, соціального захисту населення, учасників антитерористичної операції та ООС, у справах дітей, сім’ї, гендерної політики, інформаційної політики, комунікацій з громадськістю, архівної справи)

Олександр МАШКО –

заступник голови районної державної адміністрації (питання соціально-економічного розвитку, децентралізації, регіональної політики, міжнародних відносин, агропромислового комплексу, промисловості, житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження, будівництва, містобудування та архітектури, екології та природних ресурсів, земельних відносин, водного та лісового господарства, транспорту, зв’язку, цифрового розвитку та цифрової трансформації, надання адміністративних послуг населенню)

або інша посадова особа, визначена розпорядженням голови районної державної адміністрації

Олександр МАШКО –

заступник голови районної державної адміністрації (питання соціально-економічного розвитку, децентралізації, регіональної політики, міжнародних відносин, агропромислового комплексу, промисловості, житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження, будівництва, містобудування та архітектури, екології та природних ресурсів, земельних відносин, водного та лісового господарства, транспорту, зв’язку, цифрового розвитку та цифрової трансформації, надання адміністративних послуг населенню)

Заступник голови районної державної адміністрації (питання взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи та мобілізаційної роботи, правового забезпечення, режимно-секретної роботи, запобігання корупції, цивільного захисту, екологічної безпеки та використання бюджетних коштів)

або інша посадова особа, визначена розпорядженням голови районної державної адміністрації

Заступник голови районної державної адміністрації (питання взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи та мобілізаційної роботи, правового забезпечення, режимно-секретної роботи, запобігання корупції, цивільного захисту, екологічної безпеки та використання бюджетних коштів) Олександр МАШКО –

заступник голови районної державної адміністрації (питання соціально-економічного розвитку, децентралізації, регіональної політики, міжнародних відносин, агропромислового комплексу, промисловості, житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження, будівництва, містобудування та архітектури, екології та природних ресурсів, земельних відносин, водного та лісового господарства, транспорту, зв’язку, цифрового розвитку та цифрової трансформації, надання адміністративних послуг населенню)

або інша посадова особа, визначена розпорядженням голови районної  державної адміністрації

керівник апарату районної державної адміністрації (питання державної служби, фінансово-господарського, кадрового, організаційного, протокольного забезпечення, нагородної справи, роботи зі зверненнями громадян, персоніфікованого обліку виборців, доступу до публічної інформації, електронного документообігу, діловодства та контролю) начальник відділу організаційної роботи апарату районної державної адміністрації або інша посадова особа, визначена розпорядженням голови районної  державної адміністрації

Примітка. У разі відсутності взаємозамінних осіб, обов’язки щодо здійснення їх повноважень покладаються на посадову особу окремим розпорядженням голови районної державної адміністрації.