ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

12 січня 2017 року  № 17

РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКІВ

між головою районної державної адміністрації та керівником апарату

І. Голова районної державної адміністрації

ТРЕТЯКОВ ЄВГЕН АНДРІЙОВИЧ

            1.1. Голова районної державної адміністрації:

 • очолює районну державну адміністрацію і здійснює керівництво її діяльністю, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань і здійснення районною державною адміністрацією її повноважень відповідно до чинного законодавства України;
 • представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, облдержадміністрацією, політичними партіями, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами;
 • організує роботу районної державної адміністрації, визначає її структуру та затверджує штатний розпис, спрямовує і координує діяльність першого заступника, заступника голови та керівника апарату районної державної адміністрації, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації;
 • організує контроль у відповідних сферах за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади;
 • виступає розпорядником коштів районної державної адміністрації;
 • координує роботу щодо своєчасності сплати податків, внесення інших обов’язкових платежів та ефективного використання бюджетних коштів;
 • організує складення проектів бюджету та програм соціально-економічного розвитку району з урахуванням загальнодержавних інтересів і регіональних потреб, подає їх на розгляд районній раді, організує та координує виконання бюджету та схвалених районною радою економічних, соціальних і культурних програм, надає районній раді звіти про їх виконання;
 • вирішує питання реформування і демонополізації економіки та господарства, сприяння створенню конкурентного середовища, регіонального управління, прикордонного співробітництва, міжнародних і зовнішньоекономічних зв’язків;
 • здійснює заходи, пов’язані з мобілізаційною підготовкою та територіальною обороною;
 • утворює, реорганізує, ліквідує, відповідно до законодавства, структурні підрозділи апарату, управління, відділи та інші структурні підрозділи райдержадміністрації, призначає на посади та звільняє з посад у встановленому порядку першого заступника, заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації, працівників апарату, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації та їх заступників;
 • утворює для сприяння здійсненню повноважень районних державних адміністрацій консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції та затверджує їх персональний склад;
 • організовує контроль за виконанням Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації, голови районної державної адміністрації в місцевих органах виконавчої влади району;
 • на виконання власних і делегованих повноважень одноособово видає розпорядження голови районної державної адміністрації та надає обов’язкові для виконання доручення;
 • регулярно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на районну державну адміністрацію;
 • організує взаємодію райдержадміністрації з облдержадміністрацією, районною радою та іншими місцевими радами;
 • організовує технічний захист інформації та створює належні умови для контролю за його забезпеченням у райдержадміністрації;
 • забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності та здійснює постійний контроль за забезпеченням її охорони в райдержадміністрації;
 • здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України.

1.2. У межах повноважень районної державної адміністрації згідно із Законом України “Про місцеві державні адміністрації”, іншими законами України на території Красноградського району вирішує питання:

 • забезпечення реалізації державної політики в галузі житлово-комунального господарства, розвитку інженерної інфраструктури, забезпечення споживачів житлово-комунальними послугами, виробництва будівельних матеріалів;
 • контролю стану розрахунків за споживання тепла, газу та інших ресурсів;
 • утримання в належному стані мережі тепло- і газопостачання;
 • реалізації державної політики ціноутворення і формування тарифів на житлово-комунальні послуги;
 • розвитку і реалізації в районі державної політики у сфері організації будівництва та експлуатації доріг;
 • розвитку транспортного комплексу, телерадіокомунікацій та інших засобів зв’язку, сприяння створенню конкурентного середовища в цих галузях, організації будівництва та експлуатації об’єктів зв’язку;
 • забезпечення роботи паливно-енергетичного комплексу району; організації і контролю за реалізацією заходів з реформування структури паливно-енергетичного комплексу; здійснення державної політики щодо розвитку електроенергетики; розробки пропозицій щодо розвитку виробництва електроенергії, залучення інвестицій для відтворення енергетичних ресурсів, їх раціонального використання; організації виробництва на підприємствах району обладнання для забезпечення роботи підприємств енергетичного комплексу; організації будівництва та утримання в належному стані мережі електропостачання;
 • здійснення державної політики щодо розвитку теплоенергетики, нафтогазодобувних, транспортних і переробних підприємств; розробки та використання газових і нафтових родовищ, забезпечення потреб економіки в енергетичних ресурсах; залучення інвестицій для відтворення паливних ресурсів, їх раціонального використання; зовнішньоекономічної діяльності у сфері забезпечення енергоносіями, сировинними ресурсами вуглеводневого походження; пошуку і використання природних ресурсів; проведення геологорозвідувальних робіт у районі; організації виробництва на підприємствах району обладнання для забезпечення роботи підприємств паливного комплексу;
 • реалізації державної політики у сфері використання та охорони природних ресурсів;
 • формування пропозицій з основних напрямів використання коштів районного фонду охорони навколишнього природного середовища та внесення їх у встановленому порядку на розгляд районної ради;
 • реалізації державної політики у сфері екологічної безпеки;
 • здійснення заходів енергозбереження в підвідомчих галузях;
 • загальної координації в районі комплексу заходів щодо енергозбереження;
 • забезпечення реалізації державної політики в галузі містобудування та архітектури, охорони пам’яток архітектури;
 • розвитку і реалізації в районі державної політики у сфері розвитку будівельного комплексу, сприяння створенню в ньому конкурентного середовища; реалізації державної політики у сфері житлового, промислового та цивільного будівництва, роботи підприємств будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів;
 • реалізації державної політики у сфері розвитку агропромислового комплексу району, використання земельних ресурсів, їх захисту та відтворення, розвитку внутрішніх товарних ринків сільськогосподарської продукції;
 • реформування аграрних і земельних відносин в районі;
 • організації роботи разом із відповідними органами щодо реалізації програм розвитку агропромислового комплексу;
 • підготовки пропозицій щодо розвитку сільськогосподарського виробництва, лісового та водного господарства;
 • реалізації державної політики в галузі переробки сільськогосподарської продукції;
 • спрямовує діяльність районних організацій та установ агропромислового комплексу на розвиток всебічних зв’язків сільськогосподарських товаровиробників із переробними, сервісними та іншими підприємствами та організаціями;
 • сприяння місцевим органам виконавчої влади і самоврядування у здійсненні аграрної та земельної реформ;
 • вносить пропозиції щодо реформ у галузях агропромислового комплексу району та розроблення механізму управління в аграрному секторі;
 • забезпечує організацію роботи з реалізації законодавства України щодо ринку зерна та цукру;
 • проведення регуляторної політики держави;
 • забезпечує реалізацію державної політики в харчовій промисловості;
 • організовує роботу щодо виконання державного та регіонального контрактів, створення продовольчих ресурсів зерна, задоволення потреб населення в інших видах продукції рослинництва і тваринництва;
 • сприяє діяльності громадських об’єднань агропромислового комплексу;
 • забезпечує реформування власності, реструктуризації, приватизації, розвитку підприємництва в аграрному секторі;
 • реформування власності, реструктуризації, приватизації, розвитку підприємництва у підвідомчих галузях;
 • забезпечення реалізації державної політики соціально-економічного розвитку території району;
 • організації розробки відповідних розділів програм соціально-економічного розвитку району та контролю за їх виконанням;
 • енергозбереження в підвідомчих галузях;
 • з аналізу макроекономічних процесів і явищ;
 • реалізації державної політики у сфері внутрішнього та зовнішнього ринків товарів, послуг, капіталів, роботи бірж, закупівель за державні кошти;
 • організації роботи з реалізації законодавства щодо обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, розвитку споживчого ринку, у тому числі торгівлі та побутового обслуговування населення;
 • реалізації кредитної, валютної, інвестиційної, інноваційної політики;
 • розвитку малого та середнього бізнесу;
 • забезпечення реалізації державної політики в галузі поліграфічної промисловості, видавничої справи;
 • організації роботи з розроблення та здійснення заходів щодо розвитку економічних і ринкових реформ у всіх галузях економіки району;
 • економічної безпеки та детінізації економіки;
 • реалізації державної політики ціноутворення і формування тарифів (крім тарифів на житлово-комунальні послуги);
 • зовнішніх зносин і зовнішньоекономічної діяльності;
 • організації разом із відповідними органами матеріально-технічного і сервісного забезпечення товаровиробників;
 • забезпечення якості продукції та послуг;
 • стандартизації, метрології та сертифікації;
 • демонополізації виробництва і розвитку конкуренції;
 • організації роботи з реалізації законодавства про захист прав споживачів;
 • забезпечення захисту економічних прав вітчизняних суб’єктів господарювання;
 • забезпечення роботи галузей промисловості, розроблення пропозицій щодо науково-технічної та промислово-структурної політики розвитку галузей промисловості; організації та контролю за підготовкою і реалізацією заходів щодо реформування економічної структури промислового виробництва, санації, цільових інвестиційних проектів, корпоратизації та приватизації промислових підприємств державної форми власності; розроблення та здійснення заходів щодо зростання експортного потенціалу промисловості, розвитку внутрішньої виробничої кооперації різних галузей, здійснення заходів щодо освоєння і нарощування на промислових підприємствах виробництва товарів народного споживання;
 • впровадження у виробництво досягнень науки і передових технологій;
 • реалізації державної політики у сфері цивільного захисту;
 • соціальної політики і реформування системи соціального захисту населення, у тому числі від наслідків Чорнобильської катастрофи, трудових відносин, зайнятості населення, координації роботи з питань соціального партнерства, своєчасної виплати заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат;
 • здійснення заходів щодо соціального забезпечення та соціального захисту незахищених верств населення, сприяє розвитку їх соціального забезпечення, своєчасному призначенню і виплаті державних пенсій, наданню адресної соціальної допомоги та підтримки;
 • розробки і забезпечення виконання комплексних програм поліпшення обслуговування соціально незахищених громадян, надання населенню субсидій на житлово-комунальні послуги;
 • збереження мережі соціальних закладів, організовує розробку відповідних розділів програм соціально-економічного розвитку району та контролює їх виконання;
 • роботи з переселенцями, координації вирішення проблем гуманітарної допомоги, соціального захисту військовослужбовців і працівників правоохоронних органів;
 • забезпечення реалізації державної політики з питань сім’ї, молоді, жінок, їх соціального та правового захисту, запобігання насильству в сім’ї;
 • сприяння розвитку гендерної політики, рівних прав і можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному і культурному житті;
 • забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти та науки, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, захисту інтелектуальної власності;
 • розвитку освітнього, наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, демографічних та інших особливостей району;
 • контролю за виконанням навчальними закладами всіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, середньої освіти; контролю за роботою з атестації наукових і науково-педагогічних кадрів, міжнародних інституцій у відповідній сфері;
 • подальшого впровадження державної мови в усі сфери суспільного життя району;
 • роботи з дітьми, соціального захисту неповнолітніх, запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень неповнолітніми;
 • забезпечення реалізації державної політики у сфері фізичної культури та спорту, з питань молодіжної політики;
 • розвитку спортивної інфраструктури району;
 • реалізації законодавства з питань банкрутства підприємств;
 • реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я;
 • забезпечення реалізації державної політики у сфері культури, мистецтва, туризму;
 • забезпечення реалізації державної політики у сфері державної реєстрації
  юридичних  осіб  та  фізичних  осіб – підприємців;
 • реалізації державної політики щодо релігій і церкви;
 • організації виконання перспективних і поточних планів роботи райдержадміністрації з відповідних напрямів діяльності, регіональних і галузевих програм.

 1.3. Спрямовує та контролює діяльність структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату:

 • фінансового управління районної державної адміністрації;
 • управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації;
 • управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації;
 • відділу освіти районної державної адміністрації;
 • відділу Державної реєстрації районної державної адміністрації;
 • відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації;
 • сектору економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації;
 • сектору цивільного захисту районної державної адміністрації;
 • сектору молоді та спорту районної державної адміністрації;
 • сектору культури і туризму районної державної адміністрації;
 • служби у справах дітей районної державної адміністрації;
 • юридичного сектору апарату районної державної адміністрації;
 • сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації.

1.4. У межах повноважень забезпечує координацію діяльності територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також взаємодію з територіальними органами інших державних органів:

 • Південної об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області;
 • управління державної казначейської служби України в Красноградському районі Харківської області;
 • відділу статистики в Красноградському районі;
 • Красноградського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Харківській області;
 • Красноградського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Харківській області;
 • Управління Держпродспоживслужби в Красноградському районі;
 • відділу Держгеокадастру у Красноградському районі Харківської області;
 • територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Красноградської районної державної адміністрації;
 • Красноградського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
 • Красноградського об’єднаного управління Пенсійного фонду України в Харківській області;
 • Красноградського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Харківській області;
 • Красноградського районного відділу Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Харківській області;
 • Красноградського районного центру зайнятості;
 • Красноградського відділу фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві;
 • Красноградської міжрайонної виконавчої дирекції Харківського обласного відділення фонду страхування та тимчасової втрати працездатності;
 • Красноградського об’єднаного міського військового комісаріату;
 • Красноградського районного сектору Головного управління Державної міграційної служби у Харківській області;
 • державного підприємства «Красноградське лісове господарство» Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства.

1.5. Забезпечує  у межах повноважень взаємодію районної державної адміністрації зі структурними підрозділами Харківської обласної державної адміністрації:

 • Департаментом агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації;
 • Департаментом екології та природних ресурсів Харківської обласної державної адміністрації;
 • Департаментом економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації;
 • Департаментом житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації;
 • Департаментом з підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації;
 • Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації;
 • Департаментом містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації;
 • Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації;
 • Департаментом соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації;
 • Департаментом фінансів Харківської обласної державної адміністрації;
 • Департаментом цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації;
 • управлінням культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації;
 • управлінням охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації;
 • управлінням паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації;
 • управлінням розвитку промисловості Харківської обласної державної адміністрації;
 • управлінням у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації;
 • сектором у справах релігій Харківської обласної державної адміністрації;
 • службою у справах дітей Харківської обласної державної адміністрації.

 1.5. У межах повноважень взаємодіє з державними, комунальними підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, у тому числі з вищими навчальними закладами та науковими установами, які здійснюють свою діяльність у галузях, указаних у пункті 1.2.

1.6. Голова районної державної адміністрації взаємодіє з іншими гілками влади — судовою та представницькою в межах повноважень, визначених чинним законодавством.

1.7. Очолює колегію районної державної адміністрації та відповідні консультативно-дорадчі органи при районній державній адміністрації.

 

ІІ. Керівник апарату районної державної адміністрації

САХ Ігор Васильович

            2.1. У межах повноважень районної державної адміністрації, визначених Законом України «Про місцеві державні адміністрації», іншими законами України, на території Красноградського району вирішує питання:

 • організації роботи апарату районної державної адміністрації щодо організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності районної державної адміністрації, добору, розстановки і навчання кадрів, розпорядження коштами на утримання апарату районної державної адміністрації в межах затверджених кошторисів;
 • організації та здійснення загального керівництва діяльністю апарату районної державної адміністрації;
 • організації виконання перспективних і поточних планів роботи районної державної адміністрації з відповідних напрямів діяльності, регіональних програм;
 • підготовки та узгодження пропозицій щодо розподілу обов’язків між головою районної державної адміністрації та його заступниками;
 • підготовки та узгодження проекту Регламенту районної державної адміністрації, Положення про апарат районної державної адміністрації, Положення про колегію районної державної адміністрації, складу колегії районної державної адміністрації та проектів відповідних розпоряджень голови районної державної адміністрації про внесення змін до них;
 • забезпечення підготовки розпорядчих документів районної державної адміністрації щодо проведення громадської експертизи діяльності районної державної адміністрації та заходів, пов’язаних із підготовкою відповідних матеріалів;
 • реалізації заходів щодо вдосконалення організаційних структур місцевих органів виконавчої влади; контролює додержання вимог Закону України “Про державну службу”;
 • реалізації державної політики в політико-ідеологічній сфері, налагодження та ефективного здійснення політичної роботи, взаємодії з політичними партіями, громадськими організаціями (у тому числі з профспілками);
 • з аналізу суспільно-політичної обстановки в районі, готує пропозиції та рекомендації щодо вирішення питань державотворення, проведення політики, спрямованої на консолідацію політичних сил і соціальних верств населення, запобігання негативним явищам у політичному житті району;
 • реалізації державної політики у сфері національностей;
 • взаємодії з органами місцевого самоврядування, депутатами рад усіх рівнів;
 • забезпечення взаємодії районної державної адміністрації з інститутами громадського суспільства під час проведення експертизи діяльності районної державної адміністрації;
 • реалізації державної політики в боротьбі з корупцією та злочинністю, розробки цільових і комплексних програм протидії злочинності та корупції;
 • забезпечення здійснення заходів щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;
 • утвердження законності, захисту прав громадян;
 • забезпечення взаємодії, у межах своїх повноважень, із редакціями газет, радіо, телебачення, іншими засобами масової інформації з метою регулярного та об’єктивного висвітлення роботи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
 • розвитку інформаційного суспільства;
 • організації контролю за додержанням підприємствами, організаціями та установами, незалежно від форм власності, Конституції України, актів законодавства щодо захисту прав, свобод і законних інтересів громадян;
 • у разі необхідності організації проведення правової експертизи рішень підприємств, організацій та установ щодо їх відповідності чинному законодавству;
 • організації розроблення та реалізації заходів із питань запровадження, роз’яснення серед широких верств населення положень Конституції України, інших законодавчих актів України, політики Президента України, Уряду щодо вирішення невідкладних проблем життя суспільства;
 • координації та методичного забезпечення правової освіти населення;
 • забезпечення контролю за виконанням перспективних і поточних планів роботи апарату районної державної адміністрації;
 • забезпечення підготовки звітів про виконання планів роботи районної державної адміністрації та доведення їх до громадськості;
 • забезпечення контролю за виконанням управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації Конституції України, законів України, актів Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації, голови районної державної адміністрації; має право отримувати від структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій необхідні для районної державної адміністрації матеріали і звіти про виконання її рішень;
 • забезпечення в межах своїх повноважень взаємодії районної державної адміністрації з обласною державною адміністрацією, районною та іншими місцевими радами у процесі поточної діяльності;
 • забезпечення щоденного інформування обласної державної адміністрації про місце перебування голови районної державної адміністрації;
 • координації роботи щодо підготовки засідань колегії районної державної адміністрації та погодження її порядку денного з головою районної державної адміністрації;
 • вивчення, добору і розстановки кадрів, здійснення заходів, спрямованих на поліпшення якісного складу державних службовців;
 • підготовки питань і надання пропозицій щодо їх включення до проекту плану роботи районної ради на рік;
 • контролю за дотриманням штатної, кошторисної, розрахунково-платіжної, фінансової дисципліни в апараті районної державної адміністрації; затверджує акти на списання матеріальних цінностей;
 • визначення потреби (обсягів) фінансування заходів із мобілізаційної підготовки в районній державній адміністрації;
 • матеріально-технічного, господарського, інформаційно-комп’ютерного забезпечення діяльності районної державної адміністрації, адміністрування комунікаційного зв’язку та локальної комп’ютерної мережі, розроблення та супроводження прикладного програмного забезпечення, технічного захисту інформації;
 • контролю роботи відділів та секторів апарату районної державної адміністрації щодо забезпечення відкритості влади, покращення надання адміністративних послуг населенню;
 • планування та організації заходів щодо технічного захисту об’єктів інформаційної діяльності у приміщеннях районної державної адміністрації;
 • організаційної підтримки, забезпечення взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій з питань створення та ведення Державного реєстру виборців;
 • здійснення загального керівництва за веденням централізованого діловодства в райдержадміністрації, у тому числі документів з грифом “Для службового користування”;
 • підписує при підготовці проектів розпоряджень голови райдержадміністрації додатки, які є їх невід’ємною частиною;
 • реалізації заходів, пов’язаних із підготовкою та проведенням виборів, референдумів, опитувань населення в частині матеріально-технічного забезпечення виборчих комісій;
 • реалізації заходів щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою та проведення адміністративно-територіальної реформи;
 • реалізація заходів щодо реформування місцевого самоврядування та децентралізації органів виконавчої влади;
 • забезпечення підготовки аналітичних, інформаційних та інших матеріалів, що стосуються діяльності апарату райдержадміністрації;
 • надання методичної та практичної допомоги органам місцевого самоврядування;
 • здійснення підготовки робочих візитів керівництва області до району;
 • забезпечення організації особистих та виїзних прийомів голови районної державної адміністрації;
 • підготовки матеріалів щодо відзначення підприємств, установ, організацій, а також громадян державними нагородами України, відзнаками Кабінету Міністрів України, обласної державної адміністрації та районної державної адміністрації;
 • забезпечує організацію виконання районною державною адміністрацією вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
 • забезпечення виконання законодавства про військовий обов’язок та здійснення заходів, пов’язаних з мобілізаційною підготовкою та територіальною обороною;
 • реалізації державної політики у сфері надання адміністративних послуг.

2.2. Спрямовує та контролює діяльність структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату:

 • структурних підрозділів апарату районної державної адміністрації: відділу організаційної роботи, масових комунікацій та інформаційно-комп’ютерного забезпечення; відділу документообігу та контролю; відділу ведення Державного реєстру виборців; відділу фінансово-господарського забезпечення; сектору управління персоналом;
 • архівного відділу;
 • центру надання адміністративних послуг.

 2.3. Забезпечує координацію діяльності:

 • юридичного сектору апарату районної державної адміністрації;
 • сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації;
 • комунальних засобів масової інформації.

2.4. У межах своїх повноважень взаємодіє зі структурними підрозділами територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади:

 • Красноградським об’єднаним міським військовим комісаріатом;
 • Красноградським районним сектором Головного управління Державної міграційної служби у Харківській області;
 • Красноградським відділом поліції Головного управління Національної поліції України в Харківській області;
 • Лозівським міжрайонним відділом Управління Служби безпеки України в Харківській області;
 • Красноградським відділом Первомайської місцевої прокуратури Харківської області.

2.5. Взаємодіє з районними осередками політичних партій, громадськими організаціями (у тому числі з профспілками), районною радою та її постійними комісіями, виконавчими комітетами місцевих рад, а також забезпечує взаємодію районної державної адміністрації з:

 • апаратом Харківської обласної державної адміністрації;
 • Департаментом оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації;
 • Юридичним департаментом Харківської обласної державної адміністрації;
 • управлінням масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації;
 • відділом забезпечення доступу до публічної інформації Харківської обласної державної адміністрації;
 • Державним архівом Харківської області.

2.6. Очолює відповідні консультативно-дорадчі органи при районній держаній адміністрації.

 ІІІ. Порядок взаємозамінності на період відсутності:

 

Голова районної

державної адміністрації

Третяков Є.А

керівник апарату райдержадміністрації

Сах І.В.

     
Керівник  апарату

райдержадміністрації

Сах І.В.

начальник відділу організаційної роботи, масових комунікацій та інформаційно-комп’ютерного забезпечення  апарату райдержадміністрації

Чистікова Л.М.