НОВА РЕДАКЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ПРАВИЛ ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

04.06.2021  року  набрав  чинності  наказ  Національного  агентства  України з  питань  державної  служби  «Про  внесення  змін  до  Загальних  правил  етичної поведінки  державних  службовців  та  посадових  осіб  місцевого самоврядування»  від 28.04.2021  № 72-21,  яким  вказані  правила  викладено у новій редакції.

Оновлені правила, зокрема передбачають, що державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування:

1)  під  час  виконання  своїх  посадових  обов’язків  повинні  проявляти стриманість  у  разі  критики  чи  образ  з  боку  громадян,  зауважувати  щодо неприйнятності  такої  поведінки  і  необхідності  дотримання  норм  ввічливого спілкування;

2)  у  тому  числі  в  поза  робочий  час,  повинні  утримуватися  від  поширення інформації,  зокрема  розміщення  коментарів  на  веб-сайтах  і  у  соціальних мережах,  що  можуть  завдати  шкоди  репутації  державних  органів  та  органів місцевого самоврядування;

3) зобов’язані у своїй поведінці не допускати:

– використання нецензурної лексики, підвищеної інтонації;

–  принизливих  коментарів  щодо  зовнішнього  вигляду,  одягу,  віку,  статі, сімейного стану або віросповідання особи;

–  поширення  чуток,  обговорення  особистого  або  сімейного  життя  колег,  членів їх сімей та інших близьких осіб;

– впливу приватних, сімейних, суспільних або інших стосунків чи інтересів на його  (її)  поведінку  та  прийняття  рішень  під  час  виконання  своїх  посадових обов’язків;

–  прояву  будь-якої  з  форм  дискримінації  за  ознаками  раси,  кольору  шкіри, політичних,  релігійних  та  інших  переконань,  статі,  віку,  інвалідності, етнічного  та  соціального  походження,  громадянства,  сімейного  та  майнового стану, місця проживання, а також за мовними або іншими ознаками;

–  дій  сексуального  характеру,  виражених  словесно  (погрози,  залякування, непристойні  зауваження)  або  фізично  (доторкання,  поплескування),  що принижують  чи  ображають  осіб,  які  перебувають  у  відносинах  трудового, службового, матеріального чи іншого підпорядкування;

4)  зобов’язані  діяти  доброчесно,  дотримуватись  політичної  неупередженості та  нейтральності,  а  саме  уникати  демонстрації  у  будь-якому  вигляді  власних політичних переконань або поглядів;

5)  під  час  спілкування  з  громадянами  повинні  використовувати  доступну термінологію тощо.

Серед  іншого,  зміни,  внесені  до  Загальних  правил,  передбачають запровадження  обов’язку  щодо  підвищення  цифрової  грамотності  та  правил поведінки  у  цифровому  середовищі.  Також  до  зазначених  правил  додається новий  розділ  «Доброчесність»,  який  забезпечує  закріплення  змісту  і  принципів цього поняття та певних правил поведінки.

Нагадаємо,  що  метою  Загальних  правил  є  зміцнення  авторитету  державної служби  та  служби  в  органах  місцевого  самоврядування,  формування позитивної  репутації  державних  службовців  та  посадових  осіб  місцевого самоврядування,  а  також  забезпечення  інформування  громадян  про  норми етичної  поведінки  державних  службовців  та  посадових  осіб  місцевого самоврядування стосовно них.

При  прийнятті  на  державну  службу  або  на  службу  в  органи  місцевого самоврядування  особа  ознайомлюється  з  цими  Загальними  правилами.

Відмітка  про  таке  ознайомлення  додається  до  особової  справи  державного службовця чи посадової особи місцевого самоврядування.

Ознайомитися  з  текстом  наказу  можна  за  посиланням  https://nads.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-zagalnih-pravil-etichnoyi-povedinki-derzhavnih-sluzhbovciv-ta-posadovih-osib-miscevogo-samovryaduvannya