Настання нещасного випадку на виробництві слід розглядати як сигнал, що свідчить про незадовільний стан профілактичної роботи із запобігання травматизму. У проблемі виробничого травматизму перше місце посідає організаційна складова процесу виробництва. Аналіз причин виробничого травматизму свідчить, що нещасні випадки, які трапляються на виробництві, – це не збіг якихось фатальних обставин, вони є наслідками недотримання роботодавцями та безпосередніми виконавцями робіт вимог нормативно-правових актів з охорони праці, відсутність або неякісне проведення інструктажу, допуск до роботи без навчання та перевірки знань, недостатній контроль з боку керівництва за виконанням робіт, порушення вимог інструкції з охорони праці тощо.

Практика розслідування нещасних випадків за останні роки доводить, що більше, ніж 70 % зареєстрованих страхових випадків трапилися саме з організаційних причин.

Така ситуація обумовлена безвідповідальним ставленням до своїх посадових обов’язків Хочеться звернути особливу увагу роботодавців на виконання ст. 13 Закону України «Про охорону праці», згідно з якою роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства про безпеку праці.

Роботодавець повинен бути зацікавленим у високому рівні промислової безпеки, оскільки його зниження негативно позначається на економічних показниках підприємства.

До уваги роботодавців пропонується для впровадження перелік профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, спричинених організаційними факторами:

  • забезпечити суворе додержання працівниками вимог виробничої та трудової дисципліни, за необхідності використовувати заходи матеріального та адміністративного впливу до порушників трудової та виробничої дисципліни;
  • постійно проводити навчання з питань охорони праці. Основними завданнями навчання з питань промислової безпеки та охорони праці є пропаганда безпечних умов праці, інформування працівників про їхні права і обов’язки в галузі охорони праці, поширення позитивного досвіду щодо створення здорових і безпечних умов праці на конкретних робочих місцях, профілактика аварій, виробничого травматизму і професійних захворювань та інформування про прийняті нормативно-правові акти з охорони праці, засоби колективного та індивідуального захисту, порядок їх використання і надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків;
  • підвищувати у всіх працівників кваліфікацію, необхідну для виконання своїх службових обов’язків та вимог безпеки;
  • визначити коло працівників, які виконують важкі роботи, роботи зі шкідливими чи небезпеч­ними умовами праці, а також такі, де є потреба в професійному доборі;
  • забезпечити працюючих засобами індивідуального і колективного захисту та контролювати їх використання;
  • з метою створення ефективної системи економічного впливу на стан охорони праці, тісно пов’язану з ринковим механізмом господарювання, запровадити на підприємствах систему морального та матеріального заохочення працівників. Така система повинна посилювати відповідальність роботодавця за стан умов та безпеки праці як перед дер­жавою, так і перед кожним працівником;
  • підвищити вимоги щодо додержання вимог безпеки під час експлуатації обладнання, устаткування, машин, механізмів, вимоги безпеки під час експлуатації транспортних засобів як працівниками, так і керівниками та спеціалістами, відповідальними за виконання робіт на цьому обладнанні;
  • забезпечити дотримання працівниками послідовності технологічних операцій, необхідних для виконання певного виду робіт, тобто дотримання технологічних процесів;
  • забезпечувати ознайомлення всіх працівників з обставинами та причинами нещасного випадку на виробництві у разі його виникнення та вживати заходів для запобігання повторенню аналогічних та інших випадків, усувати організаційні фактори у виникненні травматизму на робочих місцях, впроваджувати у виробництво передові ме­тоди профілактики травматизму.

Шановні роботодавці! Створюйте належні умови праці у відповідності до вимог нормативно-правових актів з охорони праці. Пам’ятайте, переважна більшість травм на виробництві – наслідок порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві